თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

წინამდებარე თანხმობით მე თავისუფლად, საკუთარი ნებით და საკუთარი ინტერესებით, ასევე ვადასტურებ რა საკუთარ ქმედუნარიანობას, 27/07/2006 წლის ფედერალური კანონის №152 „პერსონალური მონაცემების შესახებ“ შესაბამისად ვუცხადებ თანხმობას შეზრუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ბინოფარმ გრუპ“-ს, სსსნ 1197746673024, სინ 9704005675, მისამართი (ადგილმდებარეობა): რფ, 115114, ქ. მოსკოვი, კოჟევნიჩესკაიას ქ., სახლი 14, შენობა 5, სართული 3, ოთახი 17 (შემდეგ-ოპერატორი), ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე შემდეგი პირობების შესაბამისად:

1. აღნიშნულ თანხმობაში ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავება მოიცავს: რფ კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით მონაცემების შეგროვებას, ჩაწერას, სისტემატიზაციას, დაგროვებას, შენახვას, დაზუსტებას (განახლება, შეცვლა), ამოღებას, გამოყენებას, დენიკაციას, დაბლოკვას, მოშორებას, გაუქმებას, გადაცემას (წარდგენა, წვდომა), კომპანია ბინოფარმ გრუპის ჯგუფის შიდა ქსელში, მათ შორის შვილობილ კომპანიებში, კომპანიებში, რომლებიც შედიან შსს „ბინოფარმ გრუპ“-ის პირთა ჯგუფში და შსს „ბინოფარმ გრუპ“-ის აფილირებულ პირებს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნის მისაღწევად.

2. მომხმარებლის პირადი მონაცემების დამუშავების მიზანი მოიცავს შემდეგს:
 • კავშირს მომხმარებელთან, მათ შორის მომხმარებლის მიერ დასმული კითხვის გადასაჭრელად და მომხმარებლის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციის წარსადგენად;

 • მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდებას მარკეტინგული და სხვა, საგანმანათლებლო და/ან სამეცნიერო საქმიანობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ჩატარების შესახებ, მათ შორის ელექტრონული შეტყობინებების, SMS/MMS შეტყობინებების, ხმოვანი შეტყობინებების, მესენჯერში შეტყობინებების გაგზავნის გზით, ასევე პირდაპირი კონტაქტების მეშვეობით კავშირგაბმულობის სხვა საშუალებების დახმარებით;

 • მომხმარებლისთვის ყოველმხრივი და ეფექტური საკონსულტაციო მხარდაჭერის გაწევას საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების გაჩენის დროს.

3. პერსონალურ მონაცემთა ჩამონათვალი, რომელთა დამუშავებაზე თანხმობაა გაცემული:

 • სახელი, გვარი , მამის სახელი.
 • ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
 • პირადი მობილური ტელეფონის ნომერი.
 • სამუშაო ადგილი, სამედიცინო სპეციალობა.
 • ინტერნეტ საკომუნიკაციო პროვაიდერების IP მისამართები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ოპერატორის ვებსაიტებზე მომხმარებლის წვდომას.
 • ინფორმაცია ინტერნეტში ქსელის მისამართებისა და საიტების მონახულების ფაქტის, თარიღის , დროის შესახებ.
 • Cookie- ფაილები.
 • ინფორმაცია მომხმარებლის ვებ ბრაუზერისა და მომხმარებლის მოწყობილობის შესახებ.
 • მომხმარებლის ინტერნეტთან კავშირის წერტილის გეოგრაფიული მისამართი.

4. მე ვაღიარებ და ვადასტურებ, რომ მაქვს თანხმობა გაცემული ოპერატორსა და მის მიერ ჩართულ მესამე მხარეს გადაეცეს ჩემი პერსონალური მონაცემები თანხმობის მიზნების მისაღწევად, რომლებიც ასევე იღებენ ვალდებულებას, უზრუნველყონ ჩემი პერსონალური მონაცენების კონფიდენციალურობა.

 • ,,მობილური ტელესისტემები“

 • ,,ცრმ სოლუშენსი“

 • ,, პროქსიმა რისერჩი“

5. მე მესმის, რომ თანხმობის გაუქმებამ შეიძლება გამოიწვიოს ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავების სრული შეწყვეტა ამ თანხმობის მიზნებისთვის.

ამ თანხმობის გაუქმების შემთხვევაში, ოპერატორს უფლება აქვს განაგრძოს ჩემს მიერ მითითებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება ჩემი თანხმობის გარეშე, თუ არსებობს ,,პერსონალური მონაცემების შესახებ“ 2006 წლის 27 ივლისის №152-fz ფედერალური კანონის 1-ლი მუხლის მე-2-11 პუნქტებში, მე-6 მუხლში, მე-10 მუხლის

მე-2 ნაწილში და მე-11 მუხლის მე-2 ნაწილში მითითებული საფუძვლები.